Jour dygnet runt:
0431-71600

Bouppteckning

Bouppteckning

Upprättande av bouppteckning eller dödsboanmälan måste göras när någon gått bort. Ansvaret för att så sker åligger den som vårdar dödsboets egendom. Vi hjälper Dig att utreda boet, hitta eventuella försäkringar och tillse att den upprättas korrekt. Bouppteckningshandlingen utgör det formella dokument som visar vem som har rätt till arvet, rätt att t ex försälja fastigheten eller bostadsrätten m m..

Arvskifte

Arvskiftet är det avtal i vilket arvtagarna kommer överens om fördelningen av arvet. Arvskiftet ska godkännas av alla delägarna i boet. Det är en mycket viktig handling, speciellt i det fall där särkullbarnen kanske får ut hela sin arvslott direkt utan att behöva avvakta efterlevande makes bortgång.

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan Du i förväg bestämma precis hur Du vill att Din Kvarlåtenskap ska fördelas så länge Du inte kränker bröstarvinges rätt till laglott.

Gåvobrev

Visserligen är gåvoskatten borta numera men det är ändå viktigt att en gåva sker på rätt sätt så att den inte blir ogiltig. I ett gåvobrev klargörs också om gåvan ska utgöra förskott på ett kommande arv eller ej. I gåvobrevet kan Du också förena gåvan med olika villkor som ska gälla.

Äktenskapsförord

Med äktenskapsförordet kan Du göra viss egendom till enskild eller i vissa fall omvandla enskild egendom till giftorättsgods.

Samboavtal

Genom att upprätta ett samboavtal kan man avtala bort vissa delar av sambolagen. Man klarlägger vad som ska gälla vid en eventuell bodelning.

Jour dygnet runt